Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Πρόσληψεις από τον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων


Ο ∆ΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων, που εδρεύει στο Βουργαρέλι-Νοµού Άρτας και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:
1 ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Φορτωτή Εκσκαφέα JCB)

Επίσης θα γίνει πρόσληψη 10 ατόμων για πέντε ημερομήσθια μέσα στον μήνα Οκτώβριο, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τους, στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (∆/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τµήµα προσωπικού του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ,εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.  


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου