Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018

Προσλήψεις στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού δύο (2) ατόµων µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης τους 2 µήνες για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών και όσον αφορά τις ειδικότητες ως εξής:

Α/Α Ειδικότητα                                                             Αριθµός                    Χρονική διάρκεια 
     1    Οδηγός ∆Ε, µε άδεια οδήγησης Γ' ή ∆΄κατηγορίας    1                                 2 μήνες

     2     Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ                                        1                                 2 µήνες 


Πηγή
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου