Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018

Προσλήψεις στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων


Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας , τεσσάρων ατόµων και συγκεκριµένα:
Ειδικότητες                        ∆ιάρκεια σύµβασης       Αριθµός Ατόµων
Εργατών καθαριότητας            2 µήνες                               1
Ηλεκτρολόγων                         2 µήνες                               1
Οδηγών                                   2 µήνες                               2

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο ∆ηµόσιο µε σύµβαση ορισµένου χρόνου
Οι ηλεκτρολόγοι πρέπει να υποβάλλουν ακόµη:
1) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτρολόγου.
2) Oµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας Ή οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής Ή Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι οδηγοί: 1) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας
 2) Oµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλος αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµο και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής ή Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
3) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (∆/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τµήµα προσωπικού του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου