Δευτέρα, 4 Δεκεμβρίου 2017

Δημοπρατείται ο δρόμος από Ζάλη προς Άγιο Μηνά Παλαιοκατούνου


Ο Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«Βελτίωση βατότητας από οικισμό Αγίου Μηνά προς οικισμό Ζάλης Τ.Κ. Παλαιοκάτουνου»
με προϋπολογισμό 146.500,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Ηπείρου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου