Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου 2017

Προσλήψεις στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων


Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας , τριών ατόµων και συγκεκριµένα: 3 Εργατών καθαριότητας.
Λόγω εκτάκτων αυξηµένων αναγκών στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουµέρκων είναι απαραίτητη η πρόσληψη τριών ατόµων µε ειδικότητα εργατών καθαριότητας για την αποκοµιδή απορριµµάτων σαν πλήρωµα απορριµµατοφόρων, γιατί ο ∆ήµος µας δεν διαθέτει επαρκή προσωπικό αυτής της ειδικότητας και οι υπάρχοντες υπάλληλοι πρέπει να πάρουν τις νόµιµες άδειες τους.


 Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
 2) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα τυπικά προσόντα για πρόσληψη στο ∆ηµόσιο µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.

 Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (∆/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τµήµα προσωπικού του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Δήμος Κ.Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου