Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στoν Δήμο ΚεντρικώνΤζουμέρκωνTo Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά ιεραρχία, αριθμό ατόμων, κατηγορία και κλάδο ως εξής:
 Δύο (2) Εργάτες Καθαριότητας ΥΕ για τη στελέχωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου.
Τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται ως εξής, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001: Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000.


Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι ότι ο Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων είναι πολύ μεγάλος σε έκταση και αποτελείται από τέσσερις Δημοτικές Ενότητες που περιλαμβάνουν 22 Τοπικές Κοινότητες , έχει πληθυσμό 6.945 και έκταση 509,23 Km2, ενώ υπηρετούν μόνο τρεις μόνιμοι υπάλληλοι του Κλάδου ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και κατ’ επέκταση για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του Δήμου μας και την προστασία εν γένει της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος ως κοινωνικού αγαθού. Επίσης οι υπάρχοντες υπάλληλοι Εργάτες Καθαριότητας δεν επαρκούν ως πληρώματα για τα 3 απορριμματοφόρα του Δήμου.

Δήμος ΚεντρικώνΤΖουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου