Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Πρόσληψη Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου στον Δήμο Κ.Τζουμέρκων


Λόγω εκτάκτων αυξηµένων αναγκών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες ,στους οποίους ο πληθυσµός του ∆ήµου υπερδιπλασιάζεται, είναι απαραίτητη η πρόσληψη ενός ατόµου µε ειδικότητα ηλεκτρολόγου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
 1) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ηλεκτρολόγου. 2) Oµώνυµο ή αντίστοιχο τίτλο ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/83 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικών µονάδων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας Ή οµώνυµο ή αντίστοιχο, απολυτήριο τίτλο αναγνωρισµένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ηµεδαπής ή ισότιµος και αντίστοιχο τίτλο σχολής της αλλοδαπής Ή Απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (∆/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τµήµα προσωπικού του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Η πρόσληψη γίνεται  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας.

Πηγή
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου