Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Προσλήψεις στον Δήμο ΚεντρικώνΤζουμέρκωνΤην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριών (3) ατόµων µε µέγιστη διάρκεια σύµβασης τους 2 µήνες για την κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών και όσον αφορά τις ειδικότητες ως εξής:

 Εργατών καθαριότητας ΥΕ161. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07. (υποβολή υπεύθυνης δήλωσης)
2. Η απασχόληση θα είναι διάρκειας δύο µηνών.

Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο στην πρόσληψη των ανωτέρω µε απόφασή του, έπειτα από την ανάρτηση ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου, επί πέντε ηµέρες.

Πηγή
Δήμος Κ.Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου