Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Προσλήψεις στο Δήμο Κεντρικών ΤζουμέρκωνΤην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (8µηνη σύµβαση), ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ατόµων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων. Ήτοι:
Μία θέση κωδ 101: ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων (Φορτωτή Εκσκαφέα JCB
Μία θέση κωδ 102: ∆Ε28 Χειριστών Μηχανηµάτων έργων (Ισοπεδωτή γαιών- γκρειντερ )
Μία θέση κωδ103: ∆Ε30 Υδραυλικών
Μία θέση κωδ 104: ∆Ε 24 Ηλεκτρολόγων


Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής :

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο αςεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων, Βουργαρέλι, Τ.Κ.47045 Νοµός Άρτας απευθύνοντας την στο Τµήµα Προσωπικού υπ' όψιν κου Λαµπράκη Κωνσταντίνο (τηλ. επικοινωνίας: 2685360215).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.
Η ανωτέρω προθεσµία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ηµέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόµο, εξαιρετέα (δηµόσια αργία) ή µη εργάσιµη, τότε η λήξη της προθεσµίας µετατίθεται την επόµενη εργάσιµη ηµέρα.
Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην ανωτέρω διεύθυνση: ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων, Βουργαρέλι, Τ.Κ.47045 Νοµός Άρτας β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων -> ∆ιαγωνισµών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της διαδροµής: Σύνδεσµοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της διαδροµής: Έντυπα αιτήσεων ->∆ιαγωνισµών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ).

Πηγή
Δήμος Κ.ΤζουμέρκωνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου