Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού στο Δήμο Κ.Τζουμέρκων


 Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ύστερα από την υπ’ αριθ. 79/2016 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ' άτοµο το µήνα Ιούνιο 2016, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τους, στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (∆/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τµήµα προσωπικού του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ,εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.

Πηγή
Δήμος Κ.Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου