Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

Οικονομικός Απολογισμός 2015 του Δήμου Κ.Τζουμέρκων

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ο απολογισμός του οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων όπως αυτός φαίνεται στο συνημμένα σχετικό πίνακα και συνοπτικά ως εξής:

 Α΄ Ε Σ Ο Δ Α
 ----------------------
 Χρηματικό υπόλοιπο έτους 2014 :
----------------------------------------------
" Από τακτικά έσοδα 1.579.810,16 € ."
" Από έκτακτα έσοδα 1.319.621,22 €."
 Β΄ Ε Σ Ο Δ Α
 ---------------------
" Τακτικά έσοδα 2015 2.767.485,84 €"
" ΄Εκτακτα έσοδα 2015 745.171,21 €"

-----------------------------------------------------------------------------
"ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Α&Β : 6.412.088,43€"


 Γ΄ Ε Ξ Ο Δ Α :
 -----------------------
" α. ΄Έξοδα έτους 2015 : 3.583.070,56 €."
 β. Χρηματικό Υπόλοιπο μεταφερόμενο στη χρήση 2016 :
" Από τακτικά έσοδα 1.452.992,43 €."
" Από έκτακτα 1.376.025,44 €"
 .
 -----------------------------------------------------------------------
" Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΕΞΟΔΩΝ : 6.412.088,43€. "

Ο Δ.Σ. κ Χασιάκος Χρήστος αφού πήρε το λόγο είπε: Το Ταμείο δεν είναι για να παραμένει αλλά για να κατασκευάζονται έργα. Το 2015 εκτελέσθηκε το 24% των προϋπολογισθέντων έργων. Όλα τα έργα του 2015 ήταν στα όρια ανάθεσης εκτός μόνο δύο έργων που έγιναν με δημοπρασία.

Πηγή
Δήμος Κ.Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου