Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Κ.Τζουμέρκων


Το συµβούλιο του Δήμου Κ.Τζουμέρκών αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και µετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε οµόφωνα και

Εγκρίνε την επιχορήγηση των παρακάτω συλλόγων του δήµου µας :

- τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φραστιωτών «Ο Άραχθος» µε το ποσό των 800,00 €

- τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σγάρας Καταρράκτη µε το ποσό των 600,00 €

- τον Εξωραϊστικό-Πολιτιστικό Σύνδεσµο Απανταχού Γραικικιωτών Άρτας µε το ποσό των 1.000,00 €
- τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανεµορραχιωτών «Ανεµορράχη Άρτας» µε το ποσό των 1.000,00 €

 ώστε να βοηθήσουµε στην υλοποίηση του έργου τους.

Η πίστωση 3.400,00 € θα γίνει σε βάρος του Κ.Α. εξόδων  «Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων».

Πηγή
Δήμος Κ.Τζουμέρκων
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου