Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Η κ. Αντωνάκη-Αηδόνη στη θέση του Αντιδημάρχου κ.Χαχούλη στον Δήμο Κ.Τζουμέρκων


Με απόφαση που αναρτήθηκε στον Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων ο Δήμαρχος κ.Μαρίνος Γαρνέλης  αποφάσισε την αντικατάσταση  του  κ. Φώτιου Χαχούλη του Πέτρου, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας, από τα καθήκοντά του ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, από την υπογραφή της παρούσας και ορίζουμε ως άμισθη Αντιδήμαρχο την κα Αντωνάκη-Αηδόνη Παναγιώτα του Ιωάννη μέχρι συμπλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου της θητείας Αντιδημάρχων ήτοι μέχρι 28/02/2017.

 Στην κα. Αντωνάκη-Αηδόνη Παναγιώτα του Ιωάννη που ορίζεται αντιδήμαρχος με την
παρούσα μεταβιβάζονται, επιπλέον, οι αρμοδιότητες, που ασκούσε μέχρι τώρα ο κ. Φώτιος  Χαχούλης του Πέτρου ως εξής:


α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
- Ύδρευση- αποχέτευση για τις Δημοτικές Ενότητες Αγνάντων και Μελισσουργών
- Εποπτεία Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δημοτική περιουσία
- Έκδοση αδειών Πολιτικών Γάμων (η τέλεσή τους θα γίνεται από το Δήμαρχο)
- Ευθύνη καλής Λειτουργίας Δημοτικών Υπηρεσιών – Προσωπικού που είναι εγκατεστημένες
στις δημοτικές ενότητες Αγνάντων και Μελισσουργών
β. Κατά τόπο στις δημοτικές ενότητες Αγνάντων και Μελισσουργών τις εξής αρμοδιότητες:
- Παρακολούθηση εξέλιξης έργων και εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές ενότητες
- Υπογραφή με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών
διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια
των δημοτικών ενοτήτων
- Μέριμνα για καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές
ενότητες
- Τη συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των
προβλημάτων τους


Πηγή
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου