Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015

Μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Παλαιοκατούνου στο Βουργαρέλι

                                          Φωτογραφία του Σύλλογου Παλαιοκατούνου
                                                        "Ο Άγιος Δημήτριος"

Η ∆ιεύθυνση Α’θµιας Εκπ/σης Νοµού Άρτας µε τα µε αριθµ. 3544 και 4215 από 18-06-2015 και 06/06/2015 αντίστοιχα έγγραφά της προτείνει:

Την προσωρινή µεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Παλαιοκατούνου από την Τ.Κ. Παλαιοκατούνου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου για το σχολικό έτος 2015-2016 στο κτήριο του ∆ηµοτικού Σχολείου Βουργαρελίου λόγω µόνιµης κατοικίας νηπίων που έχουν εγγραφεί.

 Για τις παραπάνω προτάσεις λήφθηκε σοβαρά η επιθυµία των γονέων τους και µε την προτεινόµενη προσωρινή µεταστέγαση αποφεύγεται η ταλαιπωρία της µετακίνησης για την πλειοψηφία των νηπίων-προνηπίων και µειώνεται η δαπάνη µεταφοράς.Προτείνω την έγκριση των προτάσεων της ∆ιεύθυνσης Α’θµιας Εκπ/σης Νοµού Άρτας.
Το συµβούλιο του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων αφού άκουσε την παραπάνω εισήγηση του ∆ηµάρχου και µετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα Εγκρίνει τις προτάσεις της ∆ιεύθυνσης Α’θµιας Εκπ/σης Νοµού Άρτας και συγκεκριµένα :

Την προσωρινή µεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Παλαιοκατούνου από την Τ.Κ. Παλαιοκατούνου στην Τ.Κ. Βουργαρελίου για το σχολικό έτος 2015-2016 στο κτήριο του ∆ηµοτικού Σχολείου Βουργαρελίου λόγω µόνιµης κατοικίας νηπίων που έχουν εγγραφεί. Για τις παραπάνω προτάσεις λήφθηκε σοβαρά η επιθυµία των γονέων τους και µε την προτεινόµενη προσωρινή µεταστέγαση αποφεύγεται η ταλαιπωρία της µετακίνησης για την πλειοψηφία των νηπίων-προνηπίων και µειώνεται η δαπάνη µεταφοράς.

Στην ίδια απόφαση υπάρχει και η μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου Αθαµανίου από την Τ.Κ. Τετρακώµου στην Τ.Κ. Μεσούντας

Πηγή
Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου