Δευτέρα, 4 Μαΐου 2015

Πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού στον Δήμο Κ.Τζουμερκων


Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ύστερα από την υπ’ αριθ. 12/2015 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ' άτοµο το µήνα Μάιο, συνολικού αριθµού δέκα (10) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τους, στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (∆/νση: Βουργαρέλι, τηλ: 2685360215,2685360228) στο τµήµα προσωπικού του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ,εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου