Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2015

Οµάδα Εθελοντών ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων


Την ίδρυση Γραφείου Εθελοντισμού στο ∆ήµο Κεντρικών Τζουμέρκων αποφάσισε το συμβούλιο του ∆ήµου µε αντικείμενο αρμοδιοτήτων:


 • Την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης, µέσω της διοργάνωσης εκδηλώσεων, ηµερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων, και άλλων συναφών προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην προώθηση του εθελοντισμού στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. • Τη δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένης τράπεζας πληροφοριών στην οποία θα κατατίθενται συνεχώς πληροφορίες, προτάσεις, προβλήματα από όλη την τοπική κοινωνία του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, σε όλες της τις εκφράσεις (ατομικές και συλλογικές ιδιωτικού και δηµόσιου τομέα, αυτοδιοικητικές κ.α)
 • Η τράπεζα πληροφοριών θα εµπλουτίζεται µε πληροφορίες, τεχνογνωσία και εµπειρίες από άλλους φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής που ασχολούνται µε τα θέματα εθελοντισμού.
 • Tη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων εθελοντικών δράσεων µε σκοπό την κατάρτιση πολιτών και την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και άλλων προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας.
 • Την τήρηση μητρώου εθελοντών (ομάδων εργασίας από εθελοντές πολίτες του δήµου Κεντρικών Τζουμέρκων και άλλες τοπικές εθελοντικές οργανώσεις).
 • Την υποστήριξη των τοπικών εθελοντικών οργανώσεων και τη συνδιοργάνωση δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων εθελοντισμού στην περιοχή του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.
 •  Την κατάρτιση και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου δράσης εθελοντισμού.
 •  Τη συνεργασία του δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων µε άλλους δήμους και περιφέρειες της χώρας και της ευρωπαϊκής ένωσης σε θέματα αλληλεγγύης και εθελοντισμού (ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πληροφόρησης και εμπειριών) µε τελικό στόχο της ολοκλήρωση ενός τοπικού δικτύου αλληλεγγύης στο οποίο θα συμμετέχουν ως ισότιμοι εταίροι οι συλλογικές εκφράσεις της κοινωνίας, αλλά και φυσικά πρόσωπα.
 • Για την σύσταση Ομάδας Εθελοντών στο δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων µε την επωνυμία «Ομάδα Εθελοντών ∆ήµου Κεντρικών Τζουμέρκων».
 •  Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του δήμου επιθυμούν και υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί από το δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων. Για τα σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί «Μητρώο εθελοντών ∆ήµου Κεντρικών Τζουμέρκων» στο οποίο θα καταγράφονται στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.
 •   Σκοπός της ομάδας εθελοντών δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων είναι η παροχή, δια μέσου των µελών της, υπηρεσιών σε διάφορους τομείς όπως η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η πολιτική προστασία, ο καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων , η ανακύκλωση, η προστασία του περιβάλλοντος, ο πολιτισμός, η παιδεία, ο αθλητισμός κ.λ.π.
 •   Έδρα της ομάδας εθελοντών είναι τα διοικητικά όρια του δήµου. Στα πλαίσια της λειτουργίας της ομάδας εθελοντών δήµου Κεντρικών Τζουμέρκων μπορούν να λειτουργούν αποκεντρωμένες οµάδες εθελοντών στις έδρες των δημοτικών κοινοτήτων Ενοτήτων, υπό την εποπτεία των κατά τόπους Αντιδημάρχων ή προέδρων των κοινοτήτων.
 •   Ο δήμος δεσμεύεται να συνδράμει µε όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της ομάδας εθελοντών. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου